Tìm kiếm: Đại Mạc Thương Lang

Đại Mạc Thương Lang

Thập niên sáu mươi thế kỷ trước, thân là thành viên nhóm khảo sát địa chất đầu tiên của nước