Tìm kiếm: Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Người dịch: CụtThiết kế bìa: Tâm Tít TắpTựa gốc:  Thất căn hung giảnChắc có lẽ theo lịch sử của Trung